Urad za finance in računovodstvo

Urad za finance in računovodstvo opravlja strokovne zadeve pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna ter izdelavi zaključnega računa proračuna in opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov mestne občine. Vodi proračunsko računovodstvo in računovodstvo drugih neposrednih uporabnikov proračuna. Po dogovoru opravlja te naloge tudi za potrebe  drugih proračunskih uporabnikov.

Urad spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih  in o morebitnih nepravilnostih obvešča direktorja in župana ter jima predlaga ustrezne ukrepe. V skladu s predpisi se organizira izvajanje notranje revizije.

Urad vodi centralno evidenco premoženja občine in pravnih oseb v lasti občine. Neposredno upravlja del premoženja, katerega upravljanje ni v neposredni pristojnosti drugih organov. Urad sodeluje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov pri upravljanju z občinskim premoženjem.