Urad za gospodarske javne službe in promet

Delovno področje urada

  • opravlja strokovne, upravne in druge naloge v zvezi z zagotavljanjem opravljanja gospodarskih javnih služb iz pristojnosti občine;
  • izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela javnih podjetij ter strokovno nadzorstvo nad dejavnostjo gospodarskih javnih služb;
  • upravlja z občinskimi javnimi cestami in drugimi javnimi površinami;
  • opravlja zadeve iz pristojnosti občine na področju prometa;
  • pripravlja predpise in druge splošne akte, ki urejajo gospodarske javne službe in zagotavljajo javne dobrine ekonomskega značaja, ki urejajo promet z vidika pristojnosti lokalne skupnosti;
  • vodi postopke ustanavljanja javnih podjetij in podeljevanje koncesij ter izvajanje javnih naročil s področje upravljanja javnih cest in drugih javnih površin;
  • s svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine;
  • opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s področja dela urada.

 

Gospodarske javne službe

Komunalne storitve

Izvajalec: JAVNO PODJETJE MARJETICA KOPER D.O.O. – S.R.L.

Ulica 15. maja 4, 6000 Koper

Tel.: +386 5 663 37 00

Fax: +386 5 663 37 06

E-pošta: info@marjeticakoper.si

Spletna stran: http://www.marjeticakoper.si

Oskrba s pitno vodo

Izvajalec: JAVNO PODJETJE RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. – S.R.L.

Ulica 15. maja 13, 6000 Koper

Tel.: +386 5 668 60 00

Fax: +386 5 668 61 20

E-pošta: uprava@rvk-jp.si, pogon@rvk-jp.si

Spletna stran: www.rvk-jp.si

Cenik javnih dobrin

Javni mestni avtobusni potniški promet

Koncesionar: ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA D.O.O.,

Kolodvorska 11, 6000 Koper

Tel: +386 5 662 51 05

Fax: +386 5 662 51 09

E-pošta: info@arriva.si

Spletna stran: www.arriva.si

Avtobusni promet v MOK: MOK BUS

Koncedent je izbral koncesionarja z upravno odločbo št 371-147/2013, dne 04.11.2013

 

Prenova in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper

Koncesionar: PETROL, D.D.

Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.

Tel.: +386 1 471 42 34

Fax: +386 1 471 48 09

Spletna stran: www.petrol.si

Koncedent je izbral koncesionarja z upravno odločbo št 354-216/2012, dne 21.11.2012.

Načrt javne razsvetljave v občini Koper

 

Vzdrževanje občinskih cest

Izvajalca:

  • na urbanem območju je izvajalec te javne službe Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.. V okviru javne službe upravljanje prometnih površin ter zelenih in drugih neprometnih javnih površin in javna snaga;
  • za občinske ceste izven urbanega območja je podeljena koncesija.

Koncesionar: CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper

Tel: +386 5 663 02 00

Fax: +386 5 663 02 60

Tel zimska služba: +386 5 680 06 20

E-pošta: info@cpk.si

Spletna stran: www.cpk.si

Koncedent je izbral koncesionarja z upravno odločbo št 371-502/2013, dne 15.05.2014.

Območje izvajanja vzdrževanja občinskih cest je določeno na podlagi Sklepa o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe (Uradne objave, št. 29/2000).

 

GASILSKA SLUŽBA

Izvajalec: JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER,

Ljubljanska cesta 6, p.p. 45, 6000 Koper

Tel: +386 5 663 28 30

Fax: +386 5 663 28 41

E-pošta: info@gb-koper.si

Spletna stran: http://www.gb-koper.si/

 

UPRAVLJANJE OBČINSKIH STANOVANJ

Izvajalec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER,

Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Tel: +386 080 30 18

Fax: +386 5 969 94 04

E-pošta: tajnistvo@jss-mok.si

Spletna stran: http://www.jss-mok.si/

 

GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MOK

Opravljanje upravnih in strokovnih nalog obvezne gospodarske javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na območju Mestne občine Koper je skladno z odlokom o ureditvi občinske uprave organizirano v okviru Urada za nepremičnine Mestne občine Koper.