Urad za okolje in prostor

Urad za okolje in prostor izvaja strokovne, upravne in druge naloge na področju priprave in izvajanja občinskih razvojnih planov in projektov, na področju prostorskega planiranja in urejanja prostora ter varstva okolja in sicer:

  • izvaja strokovna opravila pri pripravi razvojnih planov in projektov občine v povezavi s programi obalnih občin, regije in države ter opravlja koordinacijsko vlogo v regionalnih in širših razvojnih programih in projektih;
  • pripravlja strokovna gradiva za izdelavo občinskih prostorskih planskih dokumentov in prostorskih izvedbenih aktov, vodi postopke njihovega sprejemanja ter spremlja njihovo izvajanje;
  • opravlja statistične raziskave za potrebe občine;
  • opravlja upravne, organizacijske in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje naselij in druge posege v prostor ter na varstvo okolja;
  • priprava programov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo;
  • izvedba programov opremljanja zemljišč s komunalnimi objekti  in napravami (priprava večletnih in letnih izvedbenih programov opremljanja stavbnih zemljišč;
  • odmera komunalnega prispevka.

 

Povezave:
Pregledovalnik prostorskih podatkov q3Map

Pregledovalnik prostorskih podatkov q3Map
obmocje_TUS_09072015

Trajnostna urbana strategija – TUS
Urejanje prostora - obveščanje javnosti

Urejanje prostora – obveščanje javnosti