Urad za splošne zadeve

Urad za splošne zadeve opravlja upravne naloge iz pristojnosti župana ter strokovne, upravne in organizacijske naloge za potrebe direktorja občinske uprave ter skrbi za izvajanje strokovnih in upravnih nalog uprave, ki niso v neposredni pristojnosti drugih uradov še zlasti s področja kadrovskih in pravnih zadev, zadev s področja zaščite in reševanja, delovanja občinskega sveta, mednarodnega sodelovanja ter opravlja strokovne in koordinacijske naloge s področja skrbništva sistema kakovosti.

Urad v okviru pristojnosti občine skrbi za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti.

S svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine.

Urad opravlja strokovne in druge naloge na področju razvoja informacijskega sistema in geomatike ter zagotavlja delovanje računalniško podprtega informacijskega sistema za potrebe organov občinske uprave in javnih služb.

Urad opravlja strokovne, svetovalne in druge naloge na področju delovanja krajevnih skupnosti ter načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju razvojnih predlogov posameznih območij ter jih vključuje v investicijske in druge razvojne programe občine.

 

V okviru Urada za splošne zadeve delujejo sledeče službe: