Služba za informacijski sistem

Prostorski (geografski) informacijski sistem v Mestni občini Koper razvijamo že od leta 1991 takratni osnovni namen izgradnje GIS je bil:

  • ob uporabi sodobne računalniške tehnike poenotiti prostorske evidence in odpraviti medsebojna neskladja,
  • poenostaviti dostop do prostorskih podatkov in uvesti njihovo sodobno računalniško uporabo,
  • racionalizirati operativno delo pri vzdrževanju evidenc.

Končni in trajni cilj je bil povečanje učinkovitosti uprave s pomočjo GIS.

Na tem področju je bila naša občina ena od pionirjev v Sloveniji. Kljub različnim nihanjem je še vedno med prvimi v Sloveniji tako glede opremljenosti, raznovrstnosti podatkov, standardizacije in organizacije. Služba je prav zaradi tega sistema postala povezovalni element med različnimi zunanjimi skrbniki podatkovnih registrov, tako vertikalno z državnimi organi (GURS, MNZ, SURS, CVI) kot horizontalno na lokalni ravni (javna podjetja, koncesionarji, večja podjetja). Sodelovala je v nekaterih državnih projektih, nadaljujevanih s projektom ONIX, financiranim s strani Svetovne banke in tako pripomogla k uveljavitvi Mestne občine Koper na področju geoinformatike.

Občina je skupaj z drugimi zainteresiranimi podjetji in posamezniki v zadnjih letih financirala kar nekaj projektov za vzpostavitev digitalnih prostorskih podatkov (kataster, prostorski izvedbeni akti, zazidalni načrti, standardi pri izmenjavi digitalnih podatkov).

Za vzdrževanje osnovne programske in strojne opreme, za vzdrževanje, razvoj in uporabo prostorskih baz podatkov in za svetovanje na področju GIS je zadolženo podjetje HarphaSea iz Kopra, najpomembnejša GIS aplikacija pa je plod sodelovanja s podjetjem 3 Port iz Kopra (pregledovalnik prostorskih podatkov 3MAP).

Kot je razvidno iz kataloga podatkov imamo v MOK razmeroma bogato in ažurno knjižnico prostorskih podatkov. Vložena sredstva v razvoj GIS so se pričela vračati z uporabo GIS-a pri obračunavanju NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč), hitrejšemu in racionalnejšemu delu Urada za okolje in prostor (izdaja lokacijske dokumentacije), Urada za gospodarske javne službe in promet (vzpostavljanje katastra cest), Službe za komunalni nadzor (preverjanja lastništev parcel, uporabe javnih površin,…), Urada za nepremičnine in Urada za finance (načrtujemo vzpostavitev nadzora nad nepremičninami v občinski lasti). To pomeni, da GIS uporabljajo vse strokovne službe v občini, na kar smo še posebej ponosni.