Služba za zaščito in reševanje

Strokovna služba za zaščito in reševanje opravlja upravne, strokovne in druge naloge zaščite in reševanja v pristojnosti občine. Glavne naloge strokovne službe so izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, izdelava programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organiziranje, opremljanje in usposabljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

 

Organi vodenja za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper so:

  • Občinski štab Civilne zaščite (Poveljnik Civilne zaščite, namestnik in osem članov štaba);
  • Poverjeniki za Civilno zaščito (22 poverjenikov in 22 namestnikov poverjenikov imenovani za posamezno krajevno skupnost).

Sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Koper so:

  • enote in službe Civilne zaščite (dolžnostne sile – pripadniki);
  • operativni sestavi društev, klubov in drugih organizacij (prostovoljne sile – pogodbene);
  • operativni sestavi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij (poklicne sile – pogodbene).