Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN ‘nad Dolinsko-izgradnja neprofitnih stanovanj’

Javna razgrnitev bo potekala od 22.06.2018 do 23.07.2018, javna obravnava pa bo 11.07.2018 ob 16. uri.