Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN ‘Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj’

Javna razgrnitev je potekala od 22.06.208 do 23.07.2018, javna obravnava pa je bila 11.07.2018.