Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN za vertikalno povezavo

Javna razgrnitev je potekala od 19.04.2018 do 03.05.2018, javna obravnava pa je bila 25.04.2018.