Stališča do pripomb in predlogov danih na osnutek PUP za mestno jedro Koper z vplivnim območjem

Javna razgrnitev je potekala od 27.06.2016 do 11.07.2016, javna obravnava pa 06.07.2016.