Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek OPPN Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah

Javna razgrnitev je potekala od 03.01.2011 do 03.02.2011, javna obravnava pa 12.01.2011.