Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za ureditev trgovsko poslovne cone ‘Bivje’

Javna razgrnitev je potekala od 29.10.2012 do 29.11.2012, javna obravnava pa 07.11.2012.